فرم ثبت ایده
دومین استارت آپ : سازمانهای هوشمند صنعتی
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج
نام و نام خانوادگی:  *
تاریخ تولد:
/ /
کد ملی :  *
شماره همراه :  *
ایمیل : *
مقطع تحصیلی :  *
رشته تحصیلی :  *
نام دانشگاه :  *
عنوان ایده :  *
توضیحات :  *
فرم درخواست : برای دانلود کلیک نمایید و پس از پر کردن ، ضمیمه و ارسال نمایید
فایل ضمیمه طرح (DOCوPPT) :  بیش از یک فایل را ، زیپ نمایید